FNs bærekraftmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Bærekraftsmålene skal gjøre noe med årsakene til fattigdom, ulikhet og klimaendringer.

Et av hovedprinsippene i bærekraftsmålene er at ingen skal utelates. De mest sårbare menneskene må derfor prioriteres. Eksempel på ekskluderte grupper er mennesker med nedsatt funksjonsevne, flyktninger, etniske og religiøse minoriteter, jenter og urfolk.

human:kind er med på å gjøre en innsats for å nå disse målene. Vi har valgt oss ut tre bærekraftmål som vi ønsker å være med å jobbe mot:

Utrydde fattigdom

Utrydde alle former for fattigdom i hele verden.

Utrydde sult

Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk.

God utdanning

Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle.

Gjennom å støtte barnesenteret i Chiselet er vi med på å nå disse målene. Vi tror at utdannelse er veien ut av fattigdom for barna der. Derfor er vi med å hjelpe dem med mat, klær, hygiene og skolegang, slik at de kan få en jobb og gi sine barn en bedre og tryggere oppvekst enn de hadde selv.

Er ditt firma med på dugnaden for å nå FNs bærekraftmål? Vi i human:kind trenger firmasponsorer som vil være med å nå disse målene.